Projecten: Natuurbouw

Kiekendief foerageergebieden Oostvaardersplassen

Het Oostvaardersplassengebied is één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en het gebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland.
Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam te behouden en tegelijkertijd recht te doen aan de stijgende recreatievraag.
Om zowel de natuur als de recreant de ruimte te bieden wil Staatsbosbeheer de randzones bij de Oostvaardersplassen verder ontwikkelen en uitbreiden.
Onderdeel hiervan vormt de realisatie van kiekendieffoerageergebieden in de Oostvaardersveldzone en de aanleg van recreatieve voorzieningen en bomencompensatie in het Hollandse Hout Zuid.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden.
- Het aanbrengen van funderingslagen.
- Het aanbrengen van toplagen voor de beheerpaden.
- Het aanbrengen van toplagen voor de fiets- en wandelpaden.
- Het aanbrengen van terreinmeubilair.
- Het aanbrengen van dammen met duikers.
- Het aanbrengen van stuwput.
- Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw.
- Diverse bijkomende werkzaamheden.
- Het toepassen van verkeersmaatregelen.


blauwe-kiekendief.jpg
1b.jpg
2b.jpg
3b.jpg
4b.jpg
6b.jpg
IMG_0004b.jpg
IMG_0442b.jpg
IMG_0444b.jpg